Locations for Máy trộn công nghiệp Inox Mạnh Hưng 1
10.799333 106.659637 0 0 106.659637,10.799333